orcompetition

ORC در رسانه ها

با توجه به ابعاد برگزاری مسابقه بزرگ ORC و اهداف آن در جهت همسو سازی صنعت و جامعه دانشگاهی، وزارت علوم و خبرگزاری های معتبر اقدام به اطلاع رسانی مسابقه کرده اند.