orcompetition

انتشار کلیاتی درباره سوالات

با هدف آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با محتوای سوالات مسابقه و درک فضای مسابقه اقدام به انتشار کلیاتی درباره سولات مسابقه گرفته ایم.

در این بخش سعی شده است که تنها کلیاتی درباره سوالات به شرکت کننده ها گفته شود و فضای سوالات برای آن ها ترسیم شود. همچنین به زودی در صفحه رسمی اینستاگرام مسابقه یک لایو درباره این قسمت با همراهی اسپانسرهای این مسابقه برگزار میشود.

مسابقه شامل 2 سوال است با مهلت پاسخگویی متفاوت. اما همانطور که میدانید 2 سوال مسابقه با هم منتشر میشوند.

در زیر میتوانید کلیات سوالات مسابقه را مطالعه کنید:

کلیاتی درباره سوال اول مسابقه

کلیاتی درباره سوال دوم مسابقه